Přeskočit navigaci

Slovníček odborných termínů

A

Adresa
Číslo přiřazené určitému místu v paměti, na kterém je uloženo jedno slovo.

Analogový počítač
Počítač, ve kterém jsou informace zobrazeny spojitě proměnnými fyzikálními veličinami (např. napětím, proudem, úhlem nastavení hřídele apod.).

Aritmetická jednotka
Část číslicového počítače, ve které se provádějí aritmetické a jiné (např. logické) operace.

Asembler (též angl. assembler)
Počítačový program napsaný v symbolickém tvaru, který vytváří úplný program ve strojovém jazyku.

Automat
Zařízení, které samočinně nebo podle zadaného programu (posloupnosti instrukcí) provádí stanovenou úlohu.

Automatizace
Samočinné řízení a provádění různých činností.

B

Bit
Základní jednotka informace nebo označení pro dvojkovou číslici nabývající hodnot 0 nebo 1. Zkratka z angl. výrazu binary digit.

Bug (veš, brouk)
Chyba v programu, objevená často až příliš pozdě. Termín pochází z dob, kdy byly vady a zkraty na sálových počítačích skutečně způsobeny hmyzem, který se uškvařil na kontaktech a způsobil tak krátká spojení.

Byte
Jednotka informace složená z osmi bitů, sloužící v určitých kódech k zobrazení znaků a číslic. Označuje se zkratkou B.

Č

Čip (též angl. chip)
Destička polovodiče obvykle křemíku, obsahující tranzistor, diodu nebo monolitický integrovaný obvod.

Číslicový počítač
Počítač, který zpracovává informace zobrazené číslicovými signály.

D

Data
Obecné označení jakýchkoliv údajů zpracovávaných programem.

Děrná páska
Páska na níž jsou údaje zaznamenány kombinacemi vyděrovaných otvorů.

Děrný štítek
Štítek obdélníkového tvaru se seříznutým levým horním rohem, s rozměry závisícími na počtu děrovaných znaků. Je rozdělen horizontálně na sloupce a vertikálně na děrné pozice.

Diferenciální analyzátor
Analogový, číslicový nebo smíšený počítač určený k řešení soustav diferenciálních rovnic.

Disketa (též angl. floppy disk)
Ohebný magnetický disk, který se používá pro záznam dat u disketové paměti.

Disk magnetický
Kruhová deska z nemagnetického materiálu pokryta magnetickou vrstvou pro záznam signálů a jejich snímání v magnetických pamětech počítačů.

DRAM
Druh polovodičové paměti vyznačující se tím, že její integrované obvody obsahují kondenzátory. Zkratka z angl. Dynamic RAM (dynamická paměť).

Dvojková soustava (binární soustava)
Číselná soustava obsahující pouze dvě hodnoty (0,1).

E

Elektronka
Elektronická součástka sestávající se z plynotěsné baňky, v níž je ve vakuu nebo plynu umístěna soustava elektrod, kterými je řízen tok elektronů.

F

Fault-tolerant-system
Systém schopný (alespoň do určité míry) odolat vlivu fyzické chyby na některé složce systému, výpadku napětí apod.

G

Generace počítačů
Vývojová etapa výpočetních systémů, která je charakterizovaná použitými prvky a obvody, výkonovými parametry, typy pamětí, typy periferních jednotek a způsobem jejich připojení k základní jednotce počítače. Generace počítačů jsou rovněž charakterizovány podle programového vybavení a jeho využití.

GUI
Zkratka z angl. graphical user interface neboli grafické uživatelské rozhraní.

H

Hardware
Souhrn hmotných technických prostředků umožňujících nebo rozšiřujících provozování počítačového systému. Hardware je sám počítač a jeho komponenty (např. základní desky, operační paměti, pevné disky, grafické a zvukové karty, monitory, klávesnice ad.) Hardware je vše kromě programového vybavení (software).

Hybridní počítač
Počítač, který zpracovává informace zobrazené jak analogovými, tak číslicovými signály.

Hypertext
V obecném smyslu jakýkoliv text, jehož jednotlivé části jsou vzájemně provázány a odkazují, na základě příbuzných témat, jedna na druhou. Příkladem hypertextu je Internet.

I

Informace
Údaj nebo hodnota, která se zpravidla strojově zpracovává.

Informatika
Věda o základech elektronického zpracování dat. Technická informatika se zabývá návrhem zařízení pro zpracování dat (počítačové systémy, paměťové systémy), programování a aplikací počítačových jazyků. Teoretická informatika vyvíjí řešení problémů; zkoumá existenci algoritmů k řešení určitých problémů.

Instrukce
Předpis, podle něhož provádí počítač jednu dílčí operaci. Zpravidla obsahuje jednu nebo několik adres (podle povahy stroje) a operační znak, jímž je operace kódována.

Integrovaný obvod
Skupina vzájemně propojených miniaturních aktivních (tranzistorů) a pasivních prvků (např. odporů a kondenzátorů) umístěných na jedné podložce v jednom pouzdru.

Interpret (též angl. interpreter)
Program, který překládá a spouští programy v interpretovaných jazycích.

J

Jednoúčelový počítač
Stroj určený k řešení úloh určitého typu, např. diferenciálních rovnic.

K

Kalkulátor
Malý, obvykle kapesní počítač.

Kalkulační děrovač
Děrnoštítkový počítač patřící mezi děrnoštítkové stroje, který provádí aritmetické operace s daty vyděrovanými do děrných štítků.

Kód
Systém pravidel a znaků pro vyjádření informací.

Kybernetika
Vědní obor zabývající se obecnými principy řízení a přenosu informací ve strojích a v živých organismech. Kybernetika se zabývá otázkami společnými pro automaty, počítače, živé organismy a společenské systémy. Studuje hlavní principy řízení a sdělování zpráv v těchto systémech.

L

LSI
Zkratka z angl. large-scale integration neboli velká integrace obvodů. Termín vyjadřující takový způsob uspořádání polovodičových prvků, při kterém je jich umístěno 100 až 5 000 na jediném čipu.

M

Magnetická bubnová paměť
Paměť využívající válce pokrytého magnetickou vrstvou, do níž se informace zaznamenávají ve tvaru magnetických dipólů.

Magnetická pásková paměť
Magnetická dynamická paměť, u níž se data zaznamenávají magnetickými hlavami do magnetické vrstvy nanesené na magnetické pásce.

Matematický stroj
Stroj na zpracování informací používaný k řešení matematicky formulovaných úloh.

Mikropočítač
Počítač v jednom nebo několika pouzdrech, obsahující mikroprocesor, polovodičové paměti RAM a ROM a vstupní a výstupní obvody umožňující připojení periferních jednotek.

Mikroprocesor
Centrální procesorová jednotka počítače. Jedná se o integrovaný obvod v současnosti osázený milióny tranzistory zhuštěnými na malé křemíkové destičce.

MSI
Zkratka z angl. middle-scale integration neboli střední integrace obvodů. Termín vyjadřující takový způsob uspořádání polovodičových prvků, při kterém je jich umístěno 10 až 100 na jediném čipu.

Multiprocesing
Souběžné zpracovávání více úloh nebo podúloh.

O

Operační jednotka
Část číslicového počítače, ve které se provádějí aritmetické a nearitmetické (např. logické) operace.

Operační systém
Soubor programů počítač, který zajišťuje komunikaci mezi uživatelem a počítačem. Operační systém obsahuje standardní funkce jako řízení úloh, správu paměti, definování a ovládání periferních zařízení apod.

Osobní počítač (též angl. personal computer neboli PC)
Malý elektronický počítač určený pro osobní potřebu při výpočtech a řešení úloh v obchodě, v konstrukčních kancelářích, ve škole, při vedení domácnosti, při výuce dětí, pro hraní her a pro rekreační řešení různých úloh.

P

Paměť
Zařízení určené k uchování informací, příkazů a čísel v elektronické podobě.

Periferní zařízení
Zařízení určené pro vstup a výstup dat z počítače.

Pevný disk
Magnetické záznamové médium užívané v počítačích pro uchování dat, systémových souborů a aplikací. K záznamu se využívá kotouč s magnetického materiálu. Angl. zkratka HDD - Hard Disk Drive.

Počítač
Stroj na zpracování dat, provádějící samočinně posloupnosti různých aritmetických a logických operací.

Počítačová síť
Systém se vzájemně propojeným a spolupracujícím větším počtem počítačů, z nichž každý může mít ještě svůj vlastní subsystém. Jednotky takového systému mohou být od sebe značně vzdálené. Jejich hierarchie zpravidla odpovídá uspořádání uživatelské organizace.

Popisovač
Děrnoštítkový stroj, který vyděrovaná data na děrném štítku tiskne zabudovanou bodovou tiskárnou na horní okraj nebo mezi řádky štítku, což umožňuje pohodlně číst vyděrované údaje.

Procesor
Část systému na zpracování dat, provádějící hlavní výpočetní operace.

Program
Úplná posloupnost příkazů, instrukcí a dat pro řešení daného algoritmu na počítači vyjádřená příslušným programovacím jazykem.

Programátor
Kvalifikovaný pracovník, který rozepisuje nebo připravuje instrukční sítě pro počítač do tvaru, podle něhož stroj může hned pracovat.

Programovací jazyk
Umělý jazyk vytvořený pro komunikaci mezi člověkem a počítačem. Činnost počítače je řízena posloupností instrukcí uložených v operační paměti. Soubor těchto instrukcí schopných přímé interpretace pomocí obvodů počítače, tvoří nejjednodušší programovací jazyk, označovaný jako strojový kód.

Programování
Příprava a sestavování počítačových programů.

Přezkoušeč
Děrnoštítkový stroj určený ke kontrole správnosti děrování děrných štítků.

R

RAM
Druh počítačové paměti umožňující zápis i čtení. Paměť RAM (angl. zkratka Random Access Memory, paměť s přímým přístupem) je základní pracovní pamětí, ve které jsou uloženy aktuálně spuštěné programy a zpracovávaná data.

Relé
Součástka sestávající se s cívky a spínače, která působením elektrického proudu, světla nebo tepla určitý proudový okruh vypne nebo zapne.

Reproduktor (opakovač)
Děrnoštítkový stroj určený ke kopírování dat z jednoho, tzv. předlohového děrného štítku na štítky další.

ROM
Druh tzv. trvalé paměti, ze které je možno pouze číst a jejíž data se při výpadku proudu neztrácejí. Obsah paměti ROM se vytváří přímo při výrobě paměťového čipu a je součástí návrhu čipu. Zkratka z angl. Read Only Memory.

Ř

Řadič
Řídící jednotka samočinného počítače, která řídí chod celého stroje podle instrukcí instrukční sítě.

Řídící počítač
Počítač určený k řízení (ovládání nebo regulaci) různých procesů či strojů, např. výrobních linek.

S

Samočinný počítač
Počítač, který samočinně zpracovává podle instrukční sítě informace uložené ve své paměti.

Sběrnice
Skupina vodičů spojující jednotlivé části počítače a sloužící k výměně dat, adres a příkazů.

Slovo
Uspořádaná posloupnost znaků zpracovávaná v počítači jako celek. Velikost slova je obvykle dána adresovacími schopnostmi procesoru nebo sběrnice. Jedná se o největší jednotku dat, kterou je procesor schopen najednou přijmout a zpracovat.

Snímač děrné pásky
Zařízení ke čtení údajů zaznamenaných na pásce (děrné, magnetické apod.).

Snímač děrných štítků
Zařízení ke čtení údajů vyděrovaných ve štítcích.

Software
Soubor programů nutných k zajištění chodu příslušného počítače a řešení úloh na něm.

SSI
Zkratka z angl. small systems integration neboli malá integrace obvodů. Termín vyjadřující takový způsob uspořádání polovodičových prvků, při kterém je jich umístěno méně než 10 na jediném čipu.

Stroj na zpracování informací
Zařízení (stroj, přístroj), které zpracovává kódované informace tak, že ze vstupních informací vytváří informace výstupní.

Stroj von Neumannův (von Neumannova architektura počítače)
Teoretický model výpočetního systému, podle něhož v podstatě pracuje každý číslicový počítač. Jeho základem je systém řízený programem, který je uložen s daty společně v paměti. U jeho zrodu stál americký matematik John von Neumann.

Strojový kód
Viz programovací jazyk.

T

Tabelátor
Děrnoštítkový stroj určený k vytištění údajů vyděrovaných na děrné šítky.

Tranzistor
polovodičová součástka nebo v integrovaném obvodu prvek z monokrystalu křemíku, germania, arzenidu gália nebo dalších polovodičových látek, zesilující elektrický proud nebo jej spínající.

Třídič
Děrnoštítkový stroj určený k třídění děrných štítků podle údajů vyděrovaných v určitém sloupci děrného šítku.

Turingův stroj (počítač)
Turingův stroj je abstraktní počítač tvořený potenciálně nekončenou páskou, čtecí a zapisovací hlavou a řídicí jednotkou, kterou může být v konečně mnoha vnitřních stavech. Popsal ho anglický matematik Alan M. Turing během 30. let 20. století.

U

Univerzální počítač
Počítač určený k řešení široké třídy úloh.

V

Virtuální paměť
Systém několika pamětí s různými parametry, který je řízen tak, že se uživateli jeví jako jedna paměť.

Vnější paměť
Paměť samočinného počítače určená k záznamu informací, s nimiž se právě neprovádějí operace. Má zpravidla delší vybavovací dobu a větší kapacitu.

Vnitřní paměť
Paměť samočinného počítače pro informace, s nimiž se právě operuje. Má zpravidla krátkou vybavovací dobu a menší kapacitu.

VSLI
Zkratka z angl. very large systems integration neboli velmi velká integrace obvodů. Termín vyjadřující takový způsob uspořádání polovodičových prvků, při kterém je jich umístěno 5 000 až 5 0000 na jediném čipu.

Výstupní jednotka, výstup
Část počítače pro výstup informací ze stroje.

Z

Zakládač
Děrnoštítkový stroj, který slouží k řazení, zakládání, slučování, porovnávání nebo vyhledávání děrných štítků jednoho nebo dvou souborů.

Zpracováno podle

[1] HLAVENKA, J. a kol., Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací. Praha 1997.

[2] CHYTIL, M., Zajímavá použití samočinných počítačů. Praha 1970.

[3] KRIŠTOUFEK, K. a kol., Výpočetní a řídící technika. Praha 1986.

[4] MAJOROV, F.V., Elektronické počítače. Praha 1961.

[5] NEŠICKÝ, J. A KOL., Příručka výpočetní techniky. Praha 1976.

[6] Stroje na zpracování dat. Názvosloví číslicových a analogových počítačů. ČSN 36 9001. Praha, Vydavatelství ÚMN 1975.

Při sestavování jednotlivých hesel je vycházeno ze starší počítačové literatury a tehdejších platných čs. norem, a to zejména z ČSN 36 9001 Názvosloví číslicových a analogových počítačů a z ČSN 01 6920.

Některé termíny a definice jsou už překonané a uvádím je zde pro lepší pochopení dobové problematiky.

O projektu

Kdo je za projektem?

Autorem projektu Historie výpočetní techniky v Československu je Mgr. Petr Kovář. Textová část stránek vznikla v letech 2004–2005 jako diplomová práce na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Hlavním cílem tohoto webu je zmapovat historii a vývoj počítačů v Československu v letech 1950–1975.

Fotogalerie

Citát z historie počítačů

„Matematický stroj nesmí být sensačním překvapením pro mladého člověka. Musí se s ním seznámit jako s obvyklým zařízením, které je jedním z běžných prostředků k dobývání obživy.“

Antonín Svoboda
(I. celostátní konference v oboru výpočetní a organizační techniky), Praha 1958